Rejestracja broni pneumatycznej

Rejestracja broni pneumatycznej w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT BRONI PNEUMATYCZNEJ

1. W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 52/04 poz. 525 ) – broń pneumatyczna to niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to rażenie celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J ( art. 8).

2. Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować broń w ciągu 5 dni od dnia nabycia na podstawie dowodu nabycia broni ( art. 13 ).

3. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej (art. 9 pkt 4).

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI BRONI PNEUMATYCZNEJ:

1. Podanie o rejestrację broni z pełnymi danymi personalnymi wnioskodawcy, dowód nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży).
2. 2 zdjęcia.
3. Orzeczenie lekarskie.
4. Orzeczenie psychologiczne.
5. Zaświadczenie z Centralnego Rejestru Karnego
6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w wysokości 82 zł. na konto właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu miasta lub gminy (z dopiskiem: opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną)


OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:

1. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję lub żandarmerię wojskową.

2. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane rejestracją broni mogą kontaktować się telefonicznie lub osobiście z policjantami Referatu Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19 tel. 022 60 42 276
 


Informacje w zakresie pozwoleń na broń palną, gazową, myśliwską, sportową wydawanych przez Komendanta Stołecznego Policji uzyskać można pod adresem http://bip.ksp.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji 08.06.2009
Data modyfikacji 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry